Uitgangspunten

De Da Costaschool is één van de vijf scholen uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet. Wat dat betekent, hebben wij omschreven in onze missie en visie.

Missie:
De scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet nemen de Bijbel als norm voor hun houding t.o.v. God en de naaste en de schepping. Vanuit die levenshouding bieden zij in een veilige omgeving kinderen kwaliteitsonderwijs en begeleiden hen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke en sociaal vaardige mensen.

Visie:
Onze scholen zijn gemeenschappen van ouders, leden van de vereniging, bestuursleden, personeelsleden en kinderen, waarin liefde tot God en de naaste centraal staat. Al onze relaties staan in dat perspectief en in die relaties is eerlijkheid onmisbaar. Vier relaties zijn van groot belang:

Vier relaties zijn van groot belang:

  1. de relatie tot God
  2. de relatie tot de medemens
  3. de relatie tot de natuur (schepping)
  4. de relatie tot zichzelf

1. Relatie tot God
Ieder kind is uniek en heeft voor God onvervangbare waarde. Al ons handelen is er op gericht om het kind te brengen tot de kennis van God en Jezus Christus

2. Relatie tot de medemens
We leren onze kinderen liefde, verdraagzaamheid en vergeving daadwerkelijk te beleven in hun omgang met alle medemensen. Hierbij is het aanvaarden van het gezag van grote betekenis.

3. Relatie tot de natuur
Op onze school leren we de kinderen respect op te brengen voor alles wat groeit en bloeit in Gods schepping. We stimuleren hen er op een verantwoorde manier mee om te gaan.

4. Relatie tot zichzelf
We leren de kinderen respect te hebben voor zichzelf, zodat hun positieve eigenwaarde bepalend is in hun ontplooiing van de door God gegeven talenten. Alle kinderen moeten optimale kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen, maar dit mag nooit ten koste gaan van anderen.

Als Da Costaschool willen we het volgende uitdragen:

Wij willen als team met de kinderen omgaan vanuit ons geloof. Dat betekent dat we tijdens de Bijbellessen de boodschap van het Evangelie overdragen d.m.v. Bijbelvertelling, verwerking, liederen en gesprek. In het Woord van God leren we het volgende:

  • God heeft ons gemaakt met als doel om in volmaakte vrede en geluk tot Zijn eer te leven.
  • Maar de mensen zijn in opstand gekomen tegen God en daardoor is zonde, verdriet, ziekte en dood in ons leven gekomen.
  • God liet het er niet bij zitten, maar gaf Zijn Zoon, de Here Jezus, om de wereld te redden. Hij is gestorven aan het kruis om de straf te dragen, die wij verdienden.
  • Daarom is het voor iedereen nodig om te geloven in de Here Jezus, want wie dat doet zal niet verloren gaan, wordt kind van God en ontvangt eeuwig leven. (Joh. 3:16)
  • Jezus is mens geworden om ons te redden, maar ook om ons te leren hoe wij als Gods kinderen op deze wereld mogen leven. Wij worden opgeroepen om door de kracht van de Heilige Geest Jezus’ voorbeeld van liefde na te volgen.
  • Het uiteindelijke doel van God met ons is dat wij eeuwig leven zullen in Zijn nieuwe Koninkrijk, tot Zijn eer in volmaakte vrede en geluk. Ons leven op aarde is daar een voorbereiding op.