MR/OR

Ouderraad (OR)

Het doel van de ouderraad is het opzetten en begeleiden van binnen- en buitenschoolse activiteiten die niet direct met het onderwijs te maken hebben, maar die wel in het verlengde van de reguliere schoolactiviteiten liggen. Voorbeelden hiervan zijn; het Sinterklaasfeest, het paasontbijt, de Koningsdag en de begeleiding bij sport- toernooien e.d. De OR bestaat uit negen ouders / verzorgers. Ieder jaar is een aantal leden aftredend en kunnen een aantal andere ouders toe treden tot de OR, of het aftredende lid kan herkozen worden. De OR kent een eigen reglement waarin onder andere ook deze opvolging geregeld is. Neemt u rustig met één van de OR leden contact op indien u nog vragen hebt. Ten slotte willen we u voor algemene informatie van en over de OR ook nog verwijzen naar de website van de Da Costaschool

Op onze school werken diverse ouders mee bij verschillende activiteiten, zoals:

  • Begeleiding van excursies
  • Helpen bij het organiseren van feesten
  • Repareren van defecte leermiddelen
  • Schoonmaken van leermiddelen aan het einde van het schooljaar
  • Verkeersouders
  • Overblijven
  • Luizencontrole
  • Koningsdag
  • Leesouders
  • Boek-uitleen ouders

Helpt u ook mee? We kunnen als ouderraad en school uw hulp goed gebruiken.

Hoe worden de kosten betaald?

Ieder jaar vraagt de Ouderraad u om een ouderbijdrage om activiteiten op onze school te kunnen organiseren. Door uw bijdrage zijn wij gedurende het schooljaar in staat om veel te doen op onze school. U zult ongetwijfeld zelf wel eens een activiteit gezien hebben of een enthousiast verhaal van uw kind gehoord hebben. De opbrengst komt geheel ten goede voor de kinderen van onze school. Het rekeningnummer van de OR is NL50RABO3875.98.200 t.n.v. Da Costa Elspeet

De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de Ouderraad.
De penningmeester wordt ieder jaar gecontroleerd door de kascommissie.

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee, adviseert en heeft inspraak in zaken met betrekking tot school. Dit om, samen met de schoolleiding en het team, te zorgen voor een optimaal leerklimaat in de school.
De MR bestaat uit 2 ouders, (mevr. Arnyta Vlijm en mevr. Evita Mulder en 2 personeelsleden (mevr. Jeanet Smit en dhr. Sieto van Keulen). De vergaderingen worden gedeeltelijk bijgewoond door de directeur, dhr. Albert Magré. Hij heeft een adviserende rol. De MR vergadert over zaken als de financiële begroting, de communicatie tussen school en ouders, het beleid met betrekking tot de aanschaf van nieuwe methodes, de uitvoering van de schoonmaak, de formatie (welke leerkrachten komen voor welke groepen) enz. De notulen van de vergaderingen zijn ook voor u ter inzage. (Vraag gerust aan een van de leden om deze eens in te zien!)

Hebt u vragen of opmerkingen over het een of ander, dan kunt u zeker bij één van de leden terecht om de zaak in de MR bespreekbaar te maken.
We zijn allemaal gebaat bij een open communicatie. Dit in het belang van de door u aan de Da Costaschool toevertrouwde kinderen. Uw kinderen, waar we als ouders en personeel zorg voor willen dragen!

Leden van de MR zijn:

Oudergeleding:     Personeelsgeleding:
Evita Mulder Jeanet Smit
Arnyta Vlijm Sieto van Keulen