Identiteit

De Da Costaschool is een protestants-christelijke basisschool. Dat steken we niet onder stoelen of banken. Vanuit ons persoonlijk geloof ervaren wij het evangelie van de Here Jezus Christus als een koepel over alles wat we doen en als basis van ons bestaan. Wij kunnen en willen niet anders dan dit goede nieuws aan uw kinderen doorgeven.

De Da Costaschool is één van de scholen behorende bij de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet. Deze vereniging wordt gevormd door ouders van kinderen en anderen die zich betrokken weten bij het Protestants Christelijk onderwijs.

De grondslag van de vereniging voor CNS luidt:
De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis, uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid. Deze grondslag is richtinggevend voor heel het bestuurlijk functioneren en het schoolgebeuren.

Iedereen die het volledig eens is met het Bijbelse uitgangspunt van de vereniging kan lid worden en zo meedenken met het protestants-christelijk basisonderwijs in Nunspeet.

De doelstelling van het CNS is het bewaren van christelijk nationaal schoolonderwijs in Nunspeet. Op dit moment beheert de vereniging 5 basisscholen in Nunspeet, verdeelt over 8 locaties, waarvan 1 locatie in Elspeet.

Op onze school werken we vanuit 3 motto’s: identiteit, kwaliteit en veiligheid

Identiteit:

Ieder kind is uniek en wij mogen het kind meehelpen in zijn ontwikkeling op een manier zoals God het kind geschapen heeft. Jezus is ons voorbeeld hierin.

Kwaliteit:

Om de kwaliteit te waarborgen hebben we verschillende meetpunten. We toetsen de leerlingen regelmatig met ons leerlingvolgsysteem. We doen verschillende teamcursussen, zodat de leerkrachten blijvend goed onderwijs kunnen geven. En we luisteren naar ouders, leerlingen en leerkrachten d.m.v. de enquêtes en kwaliteitskaarten.

Veiligheid:

We willen de kinderen een veilig gevoel in de school geven. Alleen op deze manier kunnen ze tot ontwikkeling komen. Dit moet zich uiten in o.a. het pestprotocol.

Waar we voor staan.

Iedere school heeft een eigen gezicht. Hieronder willen we aangeven wat voor ons de kern van onze school is. We noemen dat ook wel: onze missie. We willen daarmee aangeven wat voor ons als team en directie belangrijk is.

Ons motto is: “Uw kind… daar gaan we voor”

We zijn een protestants-christelijke basisschool. Dat steken we iet onder stoelen of banken. Vanuit ons persoonlijk geloof ervaren wij het evangelie van de Here Jezus christus over alles wat we doen en als basis van ons bestaan. Wij kunnen en willen niet anders dan dit goede nieuws aan uw kinderen doorgeven.

Onze visie hebben we als volgt verwoord:

Vanuit ons christen zijn, geloven we in een school waar we kinderen veiligheid en vertrouwen kunnen geven door betrokken en enthousiaste leerkrachten. We willen recht doen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen en hen met plezier begeleiden, zodat ze zich kunnen ontplooien tot zelfstandige individuen. Daarbij willen we de creativiteit en de onderzoekende houding van de kinderen stimuleren, zodat ze uitgedaagd worden om te leren. We willen de kinderen meenemen in hun eigen leerproces. Dit alles in een open samenwerking met ouders.

De kernwoorden vanuit deze visie zijn of die gelinkt zijn aan deze visie zijn
identiteit, veiligheid, vertrouwen, recht doen aan, plezier, uitgedaagd worden, eigenaarschap en samenwerken.